முக்கிய செய்திகள்

கலைஞரின் குறளோவியம் – 1 (ஒலியோவியமாக)

இயல் – குடியியல்

அதிகாரம் – கயமை

குறள்: 1071

தேவர் அனையர் கயவர் அவருந்தாம் 
மேவன செய்தொழுக லான்.

கலைஞர் உரை    

புராணங்களில் வரும் தேவர்களைப் போல் மனம் விரும்பியதையெல்லாம் செய்யக்கூடியவர்கள் கயவர்கள் என்பதால், இருவரையும் சமமாகக் கருதலாம்.