முக்கிய செய்திகள்

சென்னை விமான நிலையத்தில் தமிழ் அறிவிப்பு நீக்கம்..


சென்னை விமான நிலையத்தில் வருகை, புறப்பாடு பற்றிய அறிவிப்பு பலகையில் தமிழ் நீக்கப்பட்டுள்ளது.காலை நேரங்களில் அதிக விமானங்கள் இயக்கப்படுவதால் அறிவிப்பு போடுவதால் தாமதம்.