முக்கிய செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளி விலை…

தங்கம், வெள்ளி விலை…


தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம் 2,855
8 கிராம் 22,840

தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட்
1 கிராம் 3,126
8 கிராம் 25,008

வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம் 42.20
1 கிலோ 42,200