முக்கிய செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளி விலை…

தங்கம், வெள்ளி விலை…


தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம் 2,877
8 கிராம் 23,016

தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட்
1 கிராம் 2,965
8 கிராம் 23,720

வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம் 42.21
1 கிலோ 42,211