முக்கிய செய்திகள்

எங்கள் தலைவர் இனி ஸ்டாலின்தான்: மனம் மாறும் ஜெ., அபிமானிகள்