முக்கிய செய்திகள்

புலவர் ஆறு.மெ.மெய்யாண்டவரின் ராமாயண சொற்பொழிவு

கொத்தமங்கலத்தில் புலவர் ஆறு.மெ.மெய்யாண்டவர் 4 நாட்கள் ராமாயணத்தை தொடர் சொற்பொழிவாக நிகழ்த்தி உள்ளார். அதில் இருந்து சில பகுதிகள்…