முக்கிய செய்திகள்

Tag: , , , , , , , , , , , , , , , ,

எச்சரிக்கும் அழிவுகள் : ம.செந்தமிழன்

From Facebook: புயல் மற்றும் மழையின் சார்பாக எழுதப்பட்டது! ம.செந்தமிழன் ____________________________________________ மனித உடலின் முக்கால் பங்கு நீரால் ஆனது. பூமியின் முக்கால் பங்கும் நீரால் ஆனது. அண்டத்தில்...