முக்கிய செய்திகள்

Tag: , ,

‘இந்தியாவிலேயே முதல் முறை; ஓட்டுநர் உரிமம் உட்பட இனி வீட்டுக்கே தொடங்கி வைத்தார் : முதல்வர் கேஜ்ரிவால்..

‘இந்தியாவிலேயே முதல் முறை; ஓட்டுநர் உரிமம் உட்பட இனி வீட்டுக்கே வந்துவிடும், அரசின் 40 சேவைகள்’ தொடங்கி வைத்தார் முதல்வர் கேஜ்ரிவால் ஓட்டுநர் உரிமம், சாதிச்சான்றிதழ்,...