முக்கிய செய்திகள்

கலைஞரின் குறளோவியம் – 5

குறள் – 5

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.

கலைஞரின் விளக்கவுரை:

இறைவன் என்பதற்குரிய பொருளைப் புரிந்து கொண்டு புகழ் பெற விரும்புகிறவர்கள், நன்மை தீமைகளை ஒரே அளவில் எதிர் கொள்வார்கள்.

Kalaingarin Kuraloviyam – 5

https://youtu.be/J8fQnYjY5-A